BodóKert: Tartalom / Idegen tollakkal... / A magyar törvénykezés 22-es csapdája
BodóKert
Ma 2022. január 29, szombat,
Adél napja van.
Holnap Martina napja lesz.


A magyar törvénykezés 22-es csapdája
Amerikában élő osztálytársam küldte át nekem.
- 2012 április 04 szerda
szerző: Isti Szerzők listája
kategória: Idegen tollakkal...
Hozzászólás: 0
Megtekintés: 218

igen érdekes olvasmány.....A Kúria Kvk.II.36/184 185 186/2012/2. számú tárgyalás mellőzésével hozott - végzésével elutasította az OVB 30 31 32/2012. sz. határozata ellen benyújtott kifogásomat.
A kifogásolt határozatok megtagadták azoknak az aláírásgyűjtő íveknek a hitelesítését, amelyeket az EU, az IMF és a NATO kilépésről szóló népszavazás kezdeményezésére nyújtottam be.

Az Országgyűlés Alkotmányjogi Bizottsága március 26-i ülésén tárgyalta a Jobbik népszavazásra vonatkozó - Alaptörvény módosító javaslatát, ahol Balczó Zoltán felszólalásában rávilágított azon egymással ellentétes jogszabály értelmezésre, amely az Országos Választási Bizottság, mint az a népszavazás kiírásának tárgyában zöld lámpát adó szerv és e témához legszorosabban kötődő alkotmányügyi bizottság elnöke a KDNP-s Salamon László között van. Salamon elnök úr értelmezése szerint lehet népszavazást tartani nemzetközi szerződés megszüntetésére vagy megkötésére irányuló kérdésről, míg az OVB szerint ezen lehetőségtől a közhatalom forrása, a nép elesik.[i]

Az OVB után a Kúria sem ért egyet az Alkotmányügyi Bizottság elnökének jogértelmezésével.
Így egy sajátos helyzet állt elő:
Salamon úr a KDNP képviselőjeként véleményével természetszerűen a kormány álláspontját képviseli. Az Alaptörvényt a kormánypártok léptették hatályba. Az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés 3. pontja vonja ki a népszavazás tárgyköréből a nemzetközi szerződések kötelezettségét, amely Salamon úr így a kormány akaratát is tükröző - értelmezése szerint nem jelenti a kilépéssel kapcsolatos népszavazás tiltását, hiszen az jog, nem kötelezettség. Közvetve ezért tartja feleslegesnek a Jobbik módosító indítványát, amely az felhívott Alaptörvény cikk egyértelműsítését javasolta a belépés és a kilépés pontosításával.
Ez a 22-es csapdája:

a kormány azt mondja, az Alaptörvény szerint népszavazást lehet kiírni a nemzetközi szerződésekből kilépésre, de ha valaki ezzel él, akkor azt az OVB és a Kúria meghiúsítja.

Ez egyértelműen a jogalkotó akaratának semmibe vétele a jogalkalmazó részéről.

Ez Magyarország jogállamiságának súlyos megsértése.

A kúria OVB határozat indoklásában leírt véleményének megerősítésével tovább megy:

1. A népszavazással kapcsoltban kinyilvánítja, hogy az Alaptörvény a diktatórikus 1949/XX. tv. népszuverenitást semmibe vevő rendelkezését átvette: A Kúria az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés d/ pontjában foglalt rendelkezés és az 1949. évi XX. törvény 28/C. (5) bekezdés b/ pontjában foglaltak között lényegi különbséget az adott úgy elbírálása szempontjából nem észlelt, tekintve, hogy a jelenlegi és a korábbi szabályozás is egyértelműen tiltja a nemzetközi szerződésekből eredő kötelezettségekről szóló népszavazás tartását.

2. AKúria Alaptörvény-értelmezéséből az következik, hogy nemzetközi szerződésből kilépést népszavazással senki (köztársasági elnök, vagy a kormány kezdeményezésére az Országgyűlés) indítványozására nem lehet elindítani.
Ez súlyosan aggályos a demokrácia érvényesülésére nézve, hiszen ezzel a Kormány kontrol nélküli hatáskörébe utalja nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos összes jogok gyakorlását. Ez diktatórikus jogértelmezés, semmivel sem demokratikusabb, mint a Kádár-rendszer uralkodása alatti (beleértve az 1982-es IMF-csatlakozást is).

3. AKúria az alábbiakkal egészíti ki indoklását:
Azt a kérelmező is elismeri, hogy egy szerződés (így a nemzetközi szerződés is) jogok és kötelezettségek összessége. Ebből eredően egy nemzetközi szerződés felmondásának népszavazás útján való kikényszerítése nemcsak joggyakorlást, de a nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségekről való döntést is jelent. A nemzetközi szerződés egy állam kötelezettségvállalása más állam(ok) felé, a vállalt kötelezettségek betartása, illetve azok alóli megtestesülés a nemzetközi jog által szabályozott keretek között történhet, mely indokolja az e körben tartandó népszavazás alaptörvényi kizárását.

Ez az értelmezés bizonyítja, hogy a Kúria nem tartja tiszteletben az Alaptörvény cikkének (2) bekezdését: Magyarország független, demokratikus jogállam.
Csak a tagállamok kötelezettségeit minősíti a szerződés tartalmának, méghozzá téves értelmezésben: az EU, az IMF és a NATO egyaránt föderatív és nem konföderatív államszövetség, amely nem a tagállamok tevékenységeinek összehangolásán, hanem függetlenségi jogaik összevonásán alapul. Ennél fogva nem a tagállamok felé van kötelezettségvállalásunk, hanem a szervezetek felé. A szervezetek alapító okirataikban célokat határoztak meg, amelyek törvényszerűn a szervezet kötelezettségét jelentik a tagállamokkal szemben. Amennyiben a szervezet kötelezettségeit nem teljesíti, akkor de facto bekövetkezik a tagság megszűnésének feltétele, amelyet de iure érvényesíthet minden tagállam, saját jogrendszere szerinti formában. Ha a hatalomgyakorlással megbízottak (országgyűlési képviselők) nem élnek ezzel a jogukkal, akkor a hatalom kizárólagos birtoklása történik, ami ellen minden közvetlen hatalomgyakorló (választó) törvényes úton jogosult és köteles fellépni, az Alaptörvény C) cikk (2) bekezdése értelmében. Ennek a törvényes eszköze a népszavazás, aminek lehetőségét megvonni a választóktól demokrácia- és alaptörvény ellenes.

A tények alapján megállapítható, hogy Magyarországgal szemben sem az EU, sem az IMF, sem a NATO nem teljesítette kötelezettségét:

3.1 Az EU nem teljesítette Magyarországgal szemben a Lisszaboni Szerződés I. CIKK (Az Európai Unióról szóló szerződés) 3. cikkében meghatározott céljait:

a./ Cél: a (2) bekezdésben hivatkozott (a 26. cikk (3) bekezdésben meghatározott) négy liberális alapelven keresztül szabadság, biztonság és jogérvényesülés valósul meg,
Tény: a magyar emberek, vállalkozások, termékek, szolgáltatások esélyegyenlőtlen helyzetbe kerültek az EU-n belül, ami gazdasági kiszolgáltatottságot, jövőkép nélküli bizonytalanságot és jogi diktatúrát jelentett.
Ezt elsősorban a tiltó rendelkezések, a (folyamatosan bővülő, függetlenséget csorbító) kizárólagos hatáskörbe vont területek, továbbá a kiegészítő jogszabályok, különösen a kvótarendszer és a Koppenhágai Kompromisszum okozzák.

b./ Cél: az EU fenntartható fejlődéséért munkálkodik, amely olyan kiegyensúlyozott gazdasági növekedésen, árstabilitáson és magas versenyképességű, teljes foglalkoztatottságot és társadalmi haladást célul kitűző szociális piacgazdaságon alapul. (3. bekezdés)
Tény: munkanélküliség növekedése, általános elszegényedés, megszorító intézkedések folyamatos életbe léptetése, szociális érzékenység teljes hiánya.

c./ Cél: a jólét előmozdítása (1. bekezdés)
Az előző két pont következtében az EU tagság nem a jólétet mozdítja elő, hanem folyamatosan csökkenti a jólétet.

3.2 A Nemzetközi Valutaalap nem teljesítette Magyarországgal szemben, az alapokmány I. cikkében (Célkitűzések) megfogalmazott céljait:

a./ Cél: hozzájárulni a foglalkoztatottság és a reáljövedelem magas szintjének előmozdításához (II. bekezdés)
Tény: a foglalkoztatottság csökken, a reáljövedelem alacsony,

b./ Cél: valamennyi tag termelőeszközeinek fejlesztéséhez (II. bekezdés)
Tény: a termelőeszközök visszafejlődtek, stratégiai nemzetgazdasági ágazatok szűntek meg,

c./ Cél: előmozdítani az árfolyamok stabilitását (III. bekezdés)
Tény: a forint árfolyama instabil,

d./ Cél: anyagi eszközeinek megfelelő biztosítékok ellenében való időleges rendelkezésre bocsátása révén biztonságot adni a tagoknak, lehetővé téve ezáltal számukra, hogy fizetési mérlegzavaraikat olyan intézkedések foganatosítása nélkül küszöböljék ki, amelyek károsan hatnak a nemzeti vagy nemzetközi jólétre (V. bekezdés)
Tény: az anyagi eszközök rendelkezésre bocsátásának biztosítékai a nemzeti jólétet csökkentették,

e./ Cél: megrövidíteni a tagok fizetési mérlegében fellépő egyensúlyhiány időtartamát és enyhíteni annak mértékét (VI. bekezdés)
Tény: a fizetési mérleg egyensúlyhiánya állandósult, az államadósság nem csökkent, hanem növekedett.

A fentiek következményeként Magyarországot az a veszély fenyegeti, hogy az IMF az alapokmány IX. Cikk (Jogállás, mentességek és kiváltságok) 2. szakasz II. bekezdésének érvényesítésével (ingatlan és ingó tulajdont szerez és efölött rendelkezik;) az államadósság biztosítékaként jelzáloggal terheli a Magyarország területet majd - mivel az adósságállományt csökkenteni nem tudjuk tulajdonjogot szerez afölött. Ennek reális veszélyét erősítik azok az államfölöttiséget jelentő mentességek és kiváltságok, amelyek az alapokmány szerint az IMF-et megilletik.

3.3 Az Észak-atlanti Szerződés nem teljesítette Magyarországgal szemben, a Szerződés 1. cikkében (Célkitűzések) megfogalmazott céljait:

a./ Cél: A nemzetközi viszályokat, amibe belekerülnek, békés eszközökkel, olyan módon rendeznek, hogy a nemzetközi béke és biztonság, valamint az igazságosság ne kerüljön veszélybe.
Tény: olyan nemzetközi viszályokba kerül bele a NATO, amelyet önmaga kezdeményezett, hamis, valótlan okokra (ld. Irak, Afganisztán) hivatkozva megelőző intézkedésként, a demokrácia védelmére hivatkozva. Miután az ok hamis, a beavatkozás igazságtalanok, antidemokratikusak, és nem a nemzetközi békét, hanem a nemzetközi feszültség növekedését szolgálják, biztonságpolitikai veszélyhelyzetet teremtve a tagországokban.

b./ Cél: nemzetközi kapcsolataikban tartózkodnak az Egyesült Nemzetek céljaival össze nem férő, bármilyen módon megnyilvánuló erőszakkal való fenyegetéstől és erőszak alkalmazásától.
Tény Az erőszakkal való fenyegetés most Iránnal szemben jelentkezik, ismét bizonyítatlan okra hivatkozva. Különösen veszélyes a NATO alapító tagállama, az USA és Izrael szoros kapcsolata (legfontosabb szövetséges Obama) a jelenlegi helyzetben, amikor Már nem az a kérdés, hogy lesznek-e izraeli légi csapások Irán ellen, hanem az, hogy mikor. (Le Figaro MTI)
A nemzetközi közvélemény egyre kritikusabb a terrorizmus kifejezés alkalmazásával kapcsolatban, tekintettel arra, hogy a NATO tevékenysége valósítja meg a klasszikus értelmezést, mi szerint a terrorizmus politikai vagy gazdasági hatalom megszerzése és megtartása érdekében alkalmazott erőszak, és ez alapján a NATO által terroristáknak bélyegzettek önvédelmi harcot folytatnak.

Ebben az erkölcsileg is egyre védhetetlenebb helyzetben vagyunk mi potenciális célpontja a NATO terrorista tevékenységét szenvedő országoknak, nemzeteknek, származásukkal összetartozó embercsoportoknak.

Tisztelt Képviselő asszony/úr!

Gondolom, nem vonja kétségbe a fentiek alapján, hogy nem Magyarországra vonatkozik Alaptörvény az cikkének (1) bekezdése, mert olyan nemzetközi szervezeteknek adtuk át függetlenségi jogainkat, amelyek nem teljesítik kötelezettségüket, és ezzel Hazánk gazdasági, területi, biztonságpolitikai érdekeit veszélyeztetik, a jogalkalmazás pedig nem teszi lehetővé, hogy az Önök tétlenségének következményeit a választók - törvényes eszközökkel érvényesítve alkotmányos kötelezettségüket - elhárítsák.

Kelt Szegeden, 2012, április 2-án.

Tisztelettel:

dr. Halász József


Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezned. Jelentkezz be, vagy kattints ide a regisztrációhoz
Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]

Online
Vendégek: 1
Tagok: 0

Tagok: 62
legújabb: ZsóFia

Chatbox
Üzenetek írásához regisztrált tagnak kell lenned - jelentkezz be, vagy regisztráljKulcsar Eva
dec 29 : 04:35
Múló évünk immár búcsút integet, az eljövendő hozzon jó egészséget, békét és szeretetet!

Isti
dec 25 : 18:52
Áldott ünnepeket és egy békés új évet kívánok mindenkinek .Isti

Isti
aug 05 : 09:46
Egy verset tettem fel és a gép többszörösen másolta(( törölni meg nem tudom,(((( vagy be tudok jönni az oldalra, vagy nem(((

Kulcsar Eva
aug 03 : 19:44
Remélem, be tudtok jelentkezni, bár kissé szokatlan jelenség fogad. Ha gondok lesznek, akkor a főadminisztrátor segítségét kérjük.

Kulcsar Eva
aug 03 : 19:43
Remélem, be tudtok jelentkezni, bár kissé szokatlan jelenség fogad. Ha gondok lesznek, akkor a főadminisztrátor segítségét kérjük.

Kulcsar Eva
jún 23 : 09:36

Isti
jún 22 : 17:24
Köszönjük a lehetőséget Jánosnak, hogy mi is kb 10 éve itt írhatunk, alkothatunk! az Ő kertjében! Isti

Kulcsar Eva
jún 12 : 10:16
A "BodóKert" létrehozásának időpontja: 2009 jún 09 volt. Immár, TIZENKÉT ÉVE! Tisztelet, köszönet és szeretettel teli emlékezet BODÓ JÁNOS-nak érte.

Isti
jan 06 : 19:52
Örömmel látlak kedves Évike

Kulcsar Eva
jan 06 : 16:27
"Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet. " (Pál Korinthusbeliekhez írt I. level e 13. rész)


Isti
dec 30 : 20:03
Egy nyugodtabb kiegyensúlyozottabb új évet kívánok MINDENKINEK Isti:)

Isti
dec 24 : 09:28
Áldott ünnepet kívánok társaimnak és a kedves Olvasóknak Isti:)

nagyapó
szept 01 : 18:59
"asszem, úgy tudjuk őrizni emlékét, ha írunk sokat még Ide, tartozunk neki ezzel!"

Igen! Írni, írni, és írni!:!

Kulcsar Eva
szept 01 : 13:23
Igazak a szavaid, timetour.

timetour
aug 31 : 22:37
asszem, úgy tudjuk őrizni emlékét, ha írunk sokat még Ide, tartozunk neki ezzel!

timetour
aug 31 : 22:12
sajnálom, rég jártam erre.
de emlékét őrizzék a kertlakók, szeretném!

Isti
máj 21 : 10:55
Drága János! Köszönünk mindent,Azt is hogy itt lehettünk eme csodás kertben ,ahol gond nélkül alkothattunk, é s álmodhattuk az álmainkat ! Te fogtad össze ezt a kis de értékes kis közösséget! Álmod szép álmokat Isten kebelén!

Kulcsar Eva
máj 20 : 17:30
Tisztelettel közlöm a kedves BodóKerti tagokkal, hogy Bodó János, a web oldal megálmodója és hűséges résztvevője 2020. február 21-én elhunyt. Őrizzük meg az emlékét hozzá illő diszkrécióval, és nagy-nagy szeretettel!

Isti
ápr 10 : 08:22
Csendes, DE szép húsvéti készülődést kívánok kedves társak és kedves olvasóink!
Isti

Isti
márc 08 : 15:34
Fájdalommal telt szívvel olvasom soraidat! kedves nagyapó !Istenben reménykedve kívánok neked mielőbbi felépülést! Isti

nagyapó
márc 07 : 22:44
Rég jártam itt, és máshol - igaz barátok között - is régen.
Nagy utat jártam...
Belgyógyászattó l - urológián át - onkológiáig.
Nagy és nehéz út.:)

Kulcsar Eva
jan 04 : 16:54
Szeretetben gazdag boldog új évet kívánok minden kedves Kerti Tagnak.

Isti
jan 01 : 14:16
Köszönjük kedves Szabolcs! és viszont kívánjuk! Isti

bigeszab
jan 01 : 09:29
BOLDOG ÚJÉVET, kedves kertlakók!!heart

Isti
dec 27 : 10:53
Kedves János! Nagyon boldog névnapot kívánok a társaim nevében is!


Oldal létrehozási idő: 0.3620 másodperc, 0.3067 lekérdezési idő. Adatbázis lekérdezés: 45. Memória használat: 969,696b