BodóKert: Tartalom / Találmányok / Napoleon Jézusról
BodóKert
Ma 2021. szeptember 17, péntek,
Zsófia napja van.
Holnap Diána napja lesz.


Napoleon Jézusról
Ismerősöm Németh Mária blogjában találtam.
- 2016 január 10 vasárnap
szerző: Isti Szerzők listája
kategória: Találmányok
Hozzászólás: 0
Megtekintés: 137

annyira megható, hogy megrendülsz a megfogalmazás szépségétől az első tíz sor után

Az alábbi szöveg forrása itt található, a beszélgetés rövidített változatban John S. C. Abbott 1855-ben megjelent "Napóleon élete" című művében is szerepel (I. kötet, 246. o.)"

klikkNapóleon
„Ismerem az embereket, és azt mondom, hogy Jézus nem ember.
Felszínes gondolkodás hasonlóságot látni Krisztus, valamint a birodalomalapítók és más vallások alapítói között.
Ilyen hasonlóság nem létezik.
A KERESZTÉNYSÉG ÉS AKÁRMELY MÁS VALLÁS VÉGTELEN TÁVOLSÁGRA VAN EGYMÁSTÓL.
„ Krisztussal kapcsolatban minden ámulatba ejt.
Szelleme lenyűgöz, akarata teljesen megrendít.

A VILÁGON SENKI NEM HASONLÍTHATÓ HOZZÁ.
Ő VALÓBAN ÖNMAGÁBAN IS BIRTOKOLJA A LÉTEZÉST.

Gondolatai, nézetei, kinyilatkoztatott igazságai, meggyőzőereje sem ember által létrehozottak, sem a természetben fellelhető dolgokkal nem magyarázhatók.
Minél többet gondolkodom az evangéliumon, annál biztosabb vagyok abban, hogy nincs semmi bennük, ami ne haladná meg az események rendjét és ne múlná felül az emberi elme korlátait.
Egy mély eredetiség van bennük, ami az ismeretlenség homályából igéket és szentenciákat tár fel. Jézus semmit nem vett át a mi tudományunkból. Sehol máshol, csak egyedül benne találni a mintát vagy példaképet. Nem filozófus Ő, hiszen csodákkal hozott előrelépést, a kezdetektől fogva imádták őt a tanítványai. Inkább a szívükön keresztül hatott rájuk, mintsem metódus által vagy logikai úton, nem követelt ő felvételi vizsgát, sem írástudást. Vallásának egésze a hiten alapult, hitből épült fel.
„Tulajdonképpen a tudomány és a filozófia nincs az üdvösség hasznára; Jézus azért jött a földre, hogy a menny titkait és a szellem törvényeit kinyilatkoztassa. Nem más, hanem a lélek számára hozta az örömhírt. A lélek elegendő számára, ahogyan Ő is elegendő a lélek számára. Előtte a lélek semmi volt. Anyag és idő voltak a világ mesterei. Szavára minden a helyére került. A tudomány és a filozófia másodlagossá vált. A lélek visszaszerezte szuverenitását. Minden skolasztikus állványzat, mint egy építmény, összedől egy szó előtt – HIT.

„Melyik tanító vagy micsoda szó tudna ekkora forradalmi eredményt létrehozni?!
Milyen hatalommal tanította az embereket imádkozni! Ő szól, és azóta sem volt senki képes arra, hogy ellentmondjon nekik. Először is azért, mert az evangélium a legtisztább erkölcsöt tartalmazza; másodszor a tanítások csak rejtett kinyilatkoztatások. A bennük lévő igazság azonban ott van, amibe nem láthat bele szem, amit értelem nem képes megragadni. Ki az az ostoba, aki nemet mondana annak a bátor utazónak, aki beszámolna a jeges csúcsok csodálatos világáról, amelyeket ő volt egyedül bátor, hogy felkutassa és megnézze? Krisztus ez a bátor hajós.
KÉTSÉG NÉLKÜL, AZ EMBER MARADHAT HITETLEN, DE SENKI SEM MERÉSZELHETNI AZT MONDANI, HOGY EZ NEM ÍGY VAN.
„Ezen felül keressék fel a filozófusokat arra a titokzatos kérdésekre vonatkozóan, hogy mi is az ember lényege, mi is a vallás lényege. Mi lenne a válaszuk? Hol van az a józan ember, aki semmit sem tanult volna még a metafizikai rendszer által; legyen az ókori vagy modern rendszer, amely nem dagályos és elrugaszkodott világnézet, amely nélkülözne minden kapcsolatot a hétköznapi élettel, vágyainkkal? Vitathatatlan, hogy megfelelő gondolkozásmóddal megérthető Szókratész és Platón filozófiájának kulcsa. De ehhez elengedhetetlen az, hogy az illető metafizikus legyen; ezen felül sokévnyi tanulásra és speciális adottságokra van szüksége. De a kereszténység megragadásához elegendő pusztán a józan ész, szív, őszinte szellem. A keresztény vallás nem ideológia, nem is metafizika, hanem gyakorlati törvényszerűségek, amelyek irányítják az ember cselekedeteit, korrigálják, tanácsolják, igazgatják minden tettében. A Biblia tények és történelmi személyek teljes gyűjteményét tartalmazza, hogy bemutassa az időt és az örökkévalóságot, ezt nem tudja egyetlen egy másik vallás sem nyújtani. Ha nem ez lenne az igazi vallás, akkor az ember nagyon kiszolgáltatott lenne a megcsalásra; mert minden része fenséges és méltó Istenhez. Hiába keresek a történelemben akárkit, aki hasonló lenne Jézushoz, vagy ami meg tudná közelíteni az evangéliumot. Sem a történelem, sem az emberiség, sem a korszakok, sem a természet nem tud olyat felmutatni, amellyel össze tudnám hasonlítani vagy el tudnám magyarázni. Itt minden különleges. Minél többet gondolkodom az evangéliumról, annál biztosabb vagyok abban, hogy itt nincs semmi, amely ne lenne felette az események sorozatán, feljebb az emberi értelemnél. Még maguk az istentelenek sem merték tagadni soha az evangélium fenségességét, amely ösztönzi őket egyfajta magától értetődő hódolatra. Micsoda boldogság, amelyet a Könyv nyújt azok számára, akik hisznek benne! Micsoda ámulatba ejtő azok számára, akik elmélkednek rajta!

„Mindezek a szavak egymásba ágyazottak, egymásra épülnek, mint egy épület kövei. A szellem, amely összeköti ezeket a szavakat egy mennyei kötőanyag, cement, amely most feltárja a jelentést, és újra elfátyolozza azt az értelem elől. Minden fejezetnek van egy kerek jelentése, amely az egység tökéletességét vázolja fel, valamint az egész mélységét. Egy különleges, egyedülálló Könyv, amelyben az értelem eddig ismeretlen erkölcsi gyönyörre lel; a Legfelső gondolatára, mely magasabb rendű annál, mint amit a teremtés sejtet. Ki ha nem Isten tudna ilyet létrehozni, a tökéletesség elképzelését, egyaránt kizárólagost és eredetit?
„Krisztust, akinek csak néhány gyenge tanítványa volt, halálra ítélték. Meghalt mint a zsidó papok haragjának célpontja, megvetve a nemzetek által, elhagyva és megtagadva a saját tanítványai által.
„Ők most azon igyekeznek, hogy keresztre feszítsenek engem” – mondta Jézus. „Mindenki el fog hagyni. A legközelibb tanítványaim megtagadnak az elítélésem pillanatában, a bűnösök közé fogok számláltatni. De majd, az isteni igazságszolgáltatás beteljesül, az eredendő bűn a szenvedéseim által kifizettetik, Isten és ember közötti kötelék helyreáll, és az én halálom az én tanítványaim élete lesz. Még erősebbek lesznek majd nélkülem, mint velem; mert meglátják, hogy feltámadok. Felemeltetem a mennyekbe, és elküldöm a mennyből a Szellemet, aki majd vezetni fogja őket. A Kereszt Szelleme képessé teszi majd őket arra, hogy megértsék az evangéliumomat. És végül elhiszik és hirdetik azt, és megtérítik a világot.”
„És ez a furcsa ígéret, a keresztre feszítettnek ez az előrejelzése, melyet Pál nagyon helyénvalóan a ’kereszt bolondságaként’ emleget, szó szerint beteljesedett, és a megvalósulásnak a módja valószínűleg az ígéretnél is sokkal csodálatosabb.
„Nem egy nap, nem egy csata döntötte ezt el. Esetleg egy ember élete? Nem: ez egy 300 évig tartó háború, egy hosszú ütközet, melyet az apostolok kezdtek el, majd az ő utódaik, az utánuk jövő keresztény generáció folytatott. Ebben a konfliktusban az összes király és földi erő egy oldalra sorakozott fel. A másik oldalon nem láttam haderőt, de egy titokzatos erőt igen, a Földön itt-ott elszórtan élő embereket, kiknek nincs egyéb összefogó jelük, mint a kereszt titkaiba vetett közös hit.

„Emlegetitek Caesart, Nagy Sándor, a hódításaikat és azt a lelkesedést, amit katonáik lelkéből kiváltottak. De el tudjátok képzelni azt, hogy egy halott ember hódításokat hajt végre olyan hadsereggel, amely az emléke iránt hűséges és teljes mértékben odaszánt katonákból áll?
A SEREGEIM ELFELEDTEK, PEDIG MÉG ÉLEK, AHOGY A KARTHÁGÓI HADSEREG IS ELFELEDTE HANNIBÁLT. ILYEN A MI HATALMUNK.
Egyetlen elvesztett csata és széttöretünk, bukásunk miatt elpártolnak mellőlünk barátaink.
„El tudják-e képzelni Caesart mint a Római Birodalom örökös császárát úgy, hogy a sírjából irányítja birodalmát, Róma sorsát kezében tartva? Hasonlóan van ez a világ is, amelyet meghódított a kereszténység. Hasonló Isten ereje a keresztényekben. Hasonló a hit és az Egyház végrehajtó hatalma általi folyamatos növekedésnek csodája. Nemzetek tűnnek el, királyok, de az Egyház fennmarad. Micsoda ez az erő, ami megvédte az Egyházat a rá támadó embertömegek dühétől és a korszakok zivatarától. Kinek a keze védelmezi az Egyházat már 18 évszázada az őt fenyegető csapások elől?
NAGY SÁNDOR, JULIUS CAESAR, NAGY KÁROLY ÉS ÉN MAGAM NAGY BIRODALMAKAT ALAPÍTOTTUNK. DE MIRE ALAPÍTOTTUK LÁNGESZÜNK ALKOTÁSAIT? ERŐSZAKRA.
Egyedül Jézus Krisztus az, aki a birodalmát kizárólag a szeretetre alapította, és még ma is milliók halnak meg érte.
Bármilyen, Krisztuson kívüli létforma mennyire tökéletlen! Hol van az a személy, aki felett nem diadalmaskodtak az akadályok? Hol van az az egyén, akit még sosem irányítottak a körülmények vagy saját környezete; aki sohasem adta meg magát a korszakoknak; aki sohasem kötött kompromisszumot tradíciókkal vagy vágyakkal? Az első naptól az utolsóig, Ő ugyanaz marad, mindig ugyanaz, fenséges és egyedi, végtelenül határozott, és végtelenül nemes.
„Az igazság átkarolja a világmindenséget. Mint a kereszténység – az egyetlen vallás, amely leküzdi az előítéleteket; az egyetlen, amely egyenlőséget és feltétel nélküli testvériséget hirdet az emberek között; az egyetlen, ami tisztán szellemi, végezetül, az egyetlen, ami mindenkié, kivétel nélkül, egy igaz országért, a Teremtő Isten szívbeli szándékának megfelelően. Krisztus bebizonyította szenvedésén keresztül, hogy Ő az Örökkévaló Fia. Tanításai mindegyike egyetlen és ugyanazon téma körül forognak: örökkévalóság.
„Igaz az, hogy Krisztus a hitünk számára titkok sorozatát kínálja. Hatalommal parancsol, hogy higgyünk azokban - nem adva más magyarázatot, csak azt, hogy ’Én Isten vagyok’. Ő jelenti ki ezt. Micsoda szakadékot teremt saját maga között és az összes vallásgyártó között ezzel, hogy ezt kimondja. Micsoda vakmerőség, szentségtörés, káromlás lenne, ha ez a kijelentése nem lenne igaz. Sőt, nagyobbat is mondok ennél: Ha Jézus univerzális győzelme nem Magától Istentől lenne, akkor ez az ateizmust igazolná.
„Az evangélium egy tikos erényt rejt magában, egy rejtelmes teljesítőképességet, amely megérinti és meglágyítja a szívet. Ezen elmélkedve az ember megtalálja azt, amelyet a mennyről való elmélkedéskor tapasztal.
AZ EVANGÉLIUM NEM EGY KÖNYV, EZ EGY ÉLŐ VALÓSÁG, TETTEKKEL, ERŐVEL; ÉS ÖSSZETÖR MINDENT, AMELY TERJEDÉSÉVEL SZEMBEÁLL.
Íme, itt van az asztalon: ez a minden mást felülmúló könyv [eközben a császár tiszteletteljesen rátette a kezét], melyet soha nem mulasztanék elolvasni, minden nap ugyanazzal az élvezettel.
„Sehol máshol nem lehet találni annyi lenyűgöző gondolatot, csodálatra méltó erkölcsi alapelveket, melyek úgy haladnak át a szemünk előtt, mint mennyei seregek, és amik kiváltják a lelkünkben ugyanazokat az érzéseket, mint amelyeket az ember az egek kiterjedésének végtelenségéről, nyári éjszakák fénylő csillagainak ragyogásáról való elmélkedéskor tapasztal. Nemcsak az értelmünk mélyed el ebben, a lélek soha nem téved el a Könyv irányított tanácsait, útmutatásait követve. Máris a szellemünk tanítója, a hűséges evangélium szeretetét tapasztalhatjuk meg. Maga Isten is a barátunk, atyánk, és valóban a mi Istenünk. Még a csecsemő gyermekéről gondot viselő anyánál is gondoskodóbb.
„Micsoda bizonyíték ez Krisztus isteni voltáról! Egy korlátlan birodalom, amelynek a végcélja – a lélek szentsége, amely az egyén szellemi helyreállításának, a lelkiismeret letisztulásának egysége.
„Krisztus szól, és generációk egyszerre lesznek az Övéi a vérségi kapcsolatnál is szorosabb és közelibb kötődéssel, a legszentebb, feloldhatatlan egységgel. Ő lobbantja fel a szeretet lángjait, amely felülmúl minden más szeretetet. Egyetlen vallásalapító sem volt képes megvalósítani ezt a titokzatos szeretetet, amely a kereszténység lényegét adja, és ezt csodálatosan emberszeretetnek (jótékonyságnak) hívják. Minden kísérlet, amely ezt akarja felkelteni, azaz hogy megszerettesse magát, magában rejti azt, hogy az ember képtelen erre. Tehát kétségtelenül Krisztus legnagyobb csodája az emberszeretet megvalósítása.
„Olyan feltüzelt tömeg állt mögöttem, hogy képesek lettek volna meghalni értem. Isten bocsássa meg, hogy bármilyen párhuzamot vonok a lelkes katonáim és a keresztényi emberszeretet között, hiszen egymástól ezek annyira különböznek, mint ahogy az indítékaik is.
„De mindezek után jelenlétem nélkülözhetetlen volt: szemeim csillogása, hangom, szavaim, majd a szent tűz fellobbant a szívükben. Én, mindenesetre birtoklom ennek a titkos erőnek a titkát, amely felemeli a lelket, de soha sem tudtam átadni senkinek sem. Egyik generálisom sem tanulta el tőlem. Nincsenek meg az eszközeim arra sem, hogy megörökítsem a nevemet és az emberek szívében irántam égő szeretetet vagy, hogy elérjem ezeket fizikai erő nélkül.
MOST, HOGY SZENT ILONA SZIGETÉN VAGYOK, EGYEDÜL ÉS LELÁNCOLVA, KI FOG HARCOLNI ÉS KI FOG BIRODALMAKAT MEGHÓDÍTANI ÉRTEM? KI OSZTOZIK AZ ÉN BALSORSOMBAN? KI GONDOL RÁM?
Ki tesz erőfeszítéseket értem Európában? Hol vannak a barátaim? Igen, van kettő vagy három, akikben a hűség halhatatlan, akik osztoznak és vigasztalást nyújtanak a fogságomban.
Ekkor a császár hangja elcsuklott, majd egy pillanatra elcsendesült. Aztán tovább folytatta:
„Igen, a mi életünk egyszer csak felragyogott a királyi korona és a trón minden fényével együtt; a tiéd, Bertrand, visszaverte a ragyogást, ahogyan az aranyozott Invalidusok Dómja visszaveri a napsugarakat. De a katasztrófa megtörtént: az arany csillogása napról napra tompább lett. A gyalázat és a balsors zivatara, ami naponta eláraszt, kioltott minden fényességet. Ez vár ránk, Bertrand tábornok, hamarosan már a síromban leszek.
Ez a sors a nagy emberek osztályrésze. Caesaré, Nagy Sándoré és az enyém is: elfeledve lenni; mint ahogy a császárok és hódítók neve is a feledésbe merül.

Hőstetteinket tanárok adják majd tovább tananyagként a diákoknak, és ítélkeznek felettünk: elmarasztalással vagy dicsőítéssel. Nézzük csak meg, hogy hamarosan mi vár rám: meggyilkol egy angol oligarcha, idő előtt fogok meghalni, testem is elhal, majd visszatér a földbe, hogy kukacok eledelévé váljon. Ez a végzete annak, akit a világ nagy Napóleonnak nevezett! Micsoda különbség van az én szörnyű nyomorúságom és Krisztus kinyilatkoztatott, szeretetben és dicsőségben álló örökkévaló uralma között, amely kihat az egész Földre. Ezért meghalni? Nem inkább akkor élni? Krisztus halála – az Isten halála!


Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezned. Jelentkezz be, vagy kattints ide a regisztrációhoz
Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]

Online
Vendégek: 1
Tagok: 0

Tagok: 62
legújabb: ZsóFia

Chatbox
Üzenetek írásához regisztrált tagnak kell lenned - jelentkezz be, vagy regisztráljIsti
aug 05 : 09:46
Egy verset tettem fel és a gép többszörösen másolta(( törölni meg nem tudom,(((( vagy be tudok jönni az oldalra, vagy nem(((

Kulcsar Eva
aug 03 : 19:44
Remélem, be tudtok jelentkezni, bár kissé szokatlan jelenség fogad. Ha gondok lesznek, akkor a főadminisztrátor segítségét kérjük.

Kulcsar Eva
aug 03 : 19:43
Remélem, be tudtok jelentkezni, bár kissé szokatlan jelenség fogad. Ha gondok lesznek, akkor a főadminisztrátor segítségét kérjük.

Kulcsar Eva
jún 23 : 09:36

Isti
jún 22 : 17:24
Köszönjük a lehetőséget Jánosnak, hogy mi is kb 10 éve itt írhatunk, alkothatunk! az Ő kertjében! Isti

Kulcsar Eva
jún 12 : 10:16
A "BodóKert" létrehozásának időpontja: 2009 jún 09 volt. Immár, TIZENKÉT ÉVE! Tisztelet, köszönet és szeretettel teli emlékezet BODÓ JÁNOS-nak érte.

Isti
jan 06 : 19:52
Örömmel látlak kedves Évike

Kulcsar Eva
jan 06 : 16:27
"Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet. " (Pál Korinthusbeliekhez írt I. level e 13. rész)


Isti
dec 30 : 20:03
Egy nyugodtabb kiegyensúlyozottabb új évet kívánok MINDENKINEK Isti:)

Isti
dec 24 : 09:28
Áldott ünnepet kívánok társaimnak és a kedves Olvasóknak Isti:)

nagyapó
szept 01 : 18:59
"asszem, úgy tudjuk őrizni emlékét, ha írunk sokat még Ide, tartozunk neki ezzel!"

Igen! Írni, írni, és írni!:!

Kulcsar Eva
szept 01 : 13:23
Igazak a szavaid, timetour.

timetour
aug 31 : 22:37
asszem, úgy tudjuk őrizni emlékét, ha írunk sokat még Ide, tartozunk neki ezzel!

timetour
aug 31 : 22:12
sajnálom, rég jártam erre.
de emlékét őrizzék a kertlakók, szeretném!

Isti
máj 21 : 10:55
Drága János! Köszönünk mindent,Azt is hogy itt lehettünk eme csodás kertben ,ahol gond nélkül alkothattunk, é s álmodhattuk az álmainkat ! Te fogtad össze ezt a kis de értékes kis közösséget! Álmod szép álmokat Isten kebelén!

Kulcsar Eva
máj 20 : 17:30
Tisztelettel közlöm a kedves BodóKerti tagokkal, hogy Bodó János, a web oldal megálmodója és hűséges résztvevője 2020. február 21-én elhunyt. Őrizzük meg az emlékét hozzá illő diszkrécióval, és nagy-nagy szeretettel!

Isti
ápr 10 : 08:22
Csendes, DE szép húsvéti készülődést kívánok kedves társak és kedves olvasóink!
Isti

Isti
márc 08 : 15:34
Fájdalommal telt szívvel olvasom soraidat! kedves nagyapó !Istenben reménykedve kívánok neked mielőbbi felépülést! Isti

nagyapó
márc 07 : 22:44
Rég jártam itt, és máshol - igaz barátok között - is régen.
Nagy utat jártam...
Belgyógyászattó l - urológián át - onkológiáig.
Nagy és nehéz út.:)

Kulcsar Eva
jan 04 : 16:54
Szeretetben gazdag boldog új évet kívánok minden kedves Kerti Tagnak.

Isti
jan 01 : 14:16
Köszönjük kedves Szabolcs! és viszont kívánjuk! Isti

bigeszab
jan 01 : 09:29
BOLDOG ÚJÉVET, kedves kertlakók!!heart

Isti
dec 27 : 10:53
Kedves János! Nagyon boldog névnapot kívánok a társaim nevében is!

Isti
dec 25 : 10:29
Kedves kert-társak és kedves olvasóink! Áldott ünnepet kívánok és egy új és békés évet sok szeretettel Isti

Isti
jún 10 : 12:03
Nagyon köszönjük drága Évike!
S köszönjük szeretetteljes munkáját mifelénk! Miértünk!
Áldott ünnepet mindenkinek!


Oldal létrehozási idő: 0.7850 másodperc, 0.7231 lekérdezési idő. Adatbázis lekérdezés: 51. Memória használat: 980,312b