BodóKert: Tartalom / Idegen tollakkal... / Örményüldözések Moldvában az 1550-1570-es években - tanulmány
BodóKert
Ma 2021. szeptember 20, hétfő,
Friderika napja van.
Holnap Máté napja lesz.


Örményüldözések Moldvában az 1550-1570-es években - tanulmány
ALALEXANDR OSIPIAN: Örményüldözések Moldvában az 1550-1570-es években
- 2021 február 16 kedd
szerző: bigeszab Szerzők listája
kategória: Idegen tollakkal...
Hozzászólás: 5
Megtekintés: 54. Az üldözés legfőbb forrása Minas Tokatetsi (Kis-Ázsiában, Tokat városában) örmény egyházfő által szerkeszett LAMENTATIO (siralom). A főpap szemtanúja volt ezeknek a tragikus eseményeknek.Az első nagyszabású örmény üldözés Moldovában 1551-ben, 19 éves Ştefan Rareş fejedelem (1551 1552) és anyja - Elena (Ekaterina Brancovič) kormányzása idején történt. Az üldözés legfőbb forrása Minas Tokatetsi (Kis-Ázsiában, Tokat városában) örmény egyházfő által szerkeszett LAMENTATIO (siralom). A főpap szemtanúja volt ezeknek a tragikus eseményeknek.
Az üldözés 1551. augusztus 16-án kezdődött Szucsaván, és augusztus 19-én folytatódott. Végül elterjedt hat másik moldovai városban, ahol örmény közösségek élnek - Botoşani, Siret, Hotin, Iaşi, Roman, Vaslui. Az üldöztetést a herceg vezette az ortodox főpapsággal együttműködve, és az állam ügynökei hajtották végre. Fő céljuk az örmények kényszerű áttérése az ortodoxiára („görög hit”). Kezdetben a fejedelem előnyöket ígért azoknak az örményeknek, akik elfogadják az újra keresztelést, míg később az örményeket halál fenyegette, ha kitartanak hitük mellett. Ştefan Rareş maga lovagolt a szucsavai örmény templomhoz, belépett és az oltáron állva erőszakkal késztette az embereket a templom elhagyására. A liturgikus tárgyakat a templomoktól elvitték, a vallási könyveket elégették. Az örmény templomokat meggyalázták, bezárták, majd lebontották (valószínűleg csak a fatemplomokat). Az örmény papokat és szerzeteseket bebörtönözték és megkínozták.
A nagyszabású üldöztetést korabeli nem örmény források is megerősítik. Macarie, római ortodox püspök, akit a tudósok az üldöztetés fő ösztönzőjének tekintenek, krónikájában (1551 körül) az örmények erőszakos újra kereszteléséről írt az ortodoxia diadalának idején. Egy olasz, Antonio Pandolfi, Piero Machiavellihez intézett, 1564. február 4-i levelében megemlítette az örmények üldözését - az erőszakos újra keresztelést és a templomok megsemmisítését más zűrzavarok mellett, amelyek Moldvában 1547 és 1563 között zajlottak Ştefan Rareş fejedelem által.
Sok örmény elhagyta Moldvát Lengyelországba és az oszmán területekre menekülve; mások megkeresztelkedtek az ortodox szertartás szerint.
Később, 1552. április 11-i levél szerint, amelyet Giovanni Battista Castaldo küldött I. Habsburg Ferdinándnak, a Hercegségben élő katolikusokat és protestánsokat - főleg magyarokat és szászokat -, valamint az oszmán kereskedők lakókocsiját is üldözte a fejedelem és erőszakkal átkeresztelték az ortodox hitbe (Valachiam fidem baptisari vellet). Ştefan Rareş-t bojárjai meggyilkolták 1552. szeptember 1-jén. Édesanyját, Elenát 1553-ban megölték új herceg - Alexandru Lăpuşneanu (1552 1561, 1564 1568) - parancsára, aki feleségül vette annak lányát, Ruxandrát.
Alexandru Lăpuşneanu közvetlen lengyel katonai beavatkozás és a lengyel száműzetésben lévő bojárok támogatásával került trónra. 1553. június 22-én Alexandru Lăpuşneanu, miután hűbéri esküt tett II. Zsigmond lengyel királynak, megígérte, hogy engedélyezi az összes elődje által elpusztított szász (protestáns) és örmény templom újjáépítését. A Moldvában élő örmények visszatérhetnek hitükbe és megkezdhetik templomaik felújítását.
Mindazonáltal a fejedelem néhány idő múlva megkezdte az eretnekellenes kampányt, amely mind az örményeket, mind a protestánsokat érintette. A Habsburg-ügynök, John Belsius, I. Ferdinánd császárhoz intézett, 1562. április 13-án írt jelentése szerint „Alexandru Moldoveanul (Lăpuşneanu) az összes nemzetet kényszerítette, kivétel nélkül újból megkeresztelkedni és követni a moldávok vallását, elvéve tőlük saját vallásukat”. Valószínűleg Alexandru Lăpuşneanu célja a befolyásos ortodox papság támogatása volt. Az örmények üldözésére 1554 és 1558 között került sor, míg a protestánsoké 1558-ban kezdődött.
A protestánsokat támogatták a Moţoc Vornicult és Ioan Iacob Heraclidet is az általuk vezetett bojár-összeesküvés alkalmával. Mindkét esetben a források megemlítik az egyházak kényszerű átalakítását, megsemmisítését és rablását. Új üldöztetési hullám következett be egy bojár-összeesküvés, majd a Stefan Tomşa hetman által vezetett nagyszabású felkelés eredményeként, Ioan Iacob Heraclid Despot (1561 1563) herceg (Despot Vodă vagy Iakobos Basilikos, aki protestáns volt) ellen. A herceg visszavonult a szucsavai erődbe, és ellenállt a három hónapos ostromnak. Ennek végén Despotot elfogták, és maga Tomşa buzogánnyal agyonütötte. Ezután sok protestánst, katolikust és örményt meggyilkoltak, és vagyonukat kifosztották.
A Kamianiec örmény krónikája arról számol be, hogy 1563-ban, Despot bukása után Suceava ortodox lakossága felakasztott egy örmény szerzetest, Zur Cadag nevezetűt, és számos ártatlan embert. Ştefan Tomşa uralkodása alatt (1563 augusztus - 1564 március) az örményeket a szászokkal / protestánsokkal együtt azzal vádolták, hogy támogatták a leváltott Despot herceget. Az üldözések Ştefan Tomşa 1564. évi lembergi kivégzése után abbamaradtak. Alexandru Lăpuşneanu 1563-ban tett esküjében megismételte ígéretét a nem ortodox egyházak újjáépítésére.
Az örmények üldözései, bár kisebb mértékűek, 1570-ben és 1573-ban, Bogdan Lăpuşneanu (1568 1572) és Ion cel Cumplit (1572-1574) uralma alatt tovább zajlottak. A nem ortodox „nemzetek” üldözése Moldvában csak Petru Şchiopul (Sánta Péter) (1574 -1577, 1578 -1579, 1583 -1591) uralma alatt szűnt meg.
A felszínen egyértelmű oka van az örmények vallási üldözésének Moldvában. A Krisztus két természetének tanáról, a kalcedon / ortodox és a monofizita (örmény, abesszin, jakobita, többnyire Szíriában és kopt, Egyiptomban) egyházak közötti kapcsolatokról szóló 451-es ökumenikus zsinaton bekövetkezett szakadás óta, amelyet a krisztológiai viták váltottak ki állandó feszültség jellemezte. A késő Bizánci Birodalomban az „örmény eretnekséget” a legveszélyesebb eretnekségek között tartották számon és elítélték. Az örményekkel és általában a monofizitákkal szembeni rendkívül ellenszenves hozzáállás terjedt el a Bizánc utáni országokban - Oroszországban, Moldvában és Havasalföldön.
A román akadémia könyvtárában található egy 16. századi görög kézirat. A kézirat az ortodox hitvallás és néhány patrisztikus (korai keresztény) mű mellett az „örmény eretnekség” ellen irányuló értekezést tartalmaz, valamint egy másik traktátumot, amely az örmények, a latinok és a jakobitok hibáit kritizálja.
Uralkodása alatt Petru Rareş (1527-1538,1541-1546) moldvai fejedelem számos új kolostort és templomot alapított, Bizánc bukása után az ortodoxia védelmezőjének szerepét vállalta. Híresek a külső falfestményeik. A külső festészet egyéb főbb témái mellett az „Utolsó ítélet” kortársainak nemcsak eszkatológiai, hanem politikai jelentőséggel is bír. Jobb oldalon a kiválasztott igaz emberek és a bal oldalon az „elátkozott nemzetek” tömege látható. A Mózes által vezetett „elátkozott nemzetek” menetében zsidók, törökök, tatárok, latinok, örmények és etiópok szerepelnek.
A Kamianiecben írt örmény krónikában feljegyezték, hogy 1534. január 3-án Petru Rareş fejedelem a karácsonyi böjt idején húsfogyasztásra kényszerítette az örmény papokat, az örmény és az ortodox egyházak által használt naptárak közötti különbség miatt: „Rareş moldvai herceg veréssel kényszerítette az örmény papokat húsfogyasztásra a karácsonyi böjtben”.
Bizonyíték van arra, hogy Petru Rareş második uralkodása alatt, 1541-ben 1546-ban zsidókat üldöztek saját területén.
Mindazonáltal az a véleményem, hogy az örmények, valamint más, a 16. századi Moldva nem ortodox csoportjainak vallási üldöztetése politikai indíttatású volt. Sorin Ulea román művészettörténész az egész külső festményprogramot úgy értelmezte, hogy kifejezte az oszmánok elleni Szent Háború gondolatát.
Az a véleményem, hogy a Lengyelországgal való ellenségeskedés két okból sem volt kevésbé fontos Petru Rareş vizuális propagandája szempontjából, mint a török fenyegetés.
- Pokutie határvidéke az 1530-as években viszály gócpontja volt Lengyelország és Moldávia között, és mivel a „nemesi köztársaság” lengyel modelljét a moldvai bojárok saját uralkodóik „zsarnokságának” alternatívájának tekintették. Sok bojár Lengyelországban találta meg menedékjogát, és ez értékes volt a moldovai trón új követelőinek szemében.
Amint azt Moldova további történelme bizonyítja, a fejedelmek többsége hatalmas lengyel arisztokraták és gazdag kereskedők - görögök, zsidók és örmények - nyilvánvaló közreműködésével nyert hatalmat. Minden új hercegnek meg kellett látogatnia Isztambulban egy szultánt, hogy megerősítést kapjon tőle, amelyet valójában hatalmas összegekkel vásároltak meg.
A hercegeknek kölcsönre volt szükségük, és egyre inkább függővé váltak a gazdag kereskedőktől - görögöktől, zsidóktól és örményektől - Konstantinápoly és Lemberg lakóitól. Így a Moldvában élő örményeket, akik állandó gazdasági, vallási és házassági kapcsolatokat ápolnak a lengyel királyságban élő örményekkel, Moldova uralkodói és egy új trónkövetelő potenciális támogatóiként Lengyelország ügynökeiként tekintettek rá.
Az 1546-1563 közötti politikai válság a Petru Rareş és elődei által bevezetett autokratikus állammodellt helyettesítette egy új modellel, amikor Lembergben de facto szinte minden új fejedelmet kineveztek, majd Isztambulban megerősítettek. Isztambul és Lemberg lettek a moldvai politika fő színterei, ahol a fejedelmeket megalkották, és ahol sokukat kivégeztek.
Ezért volt az állam által támogatott vallási üldözés különösen agresszív 1551-1563-ban. Rövid uralmának kezdeti szakaszában minden új fejedelem szándékos erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy csökkentse a fejedelemségében a túl befolyásos kereskedői hálózatok befolyását, amelyek nem ortodox diaszpórák - örmény, szász / evangélikus, magyar / katolikus és zsidó - esetében - a kényszerkeresztség formáját öltött „oláh hitbe” vagy kiutasításba. Ezeknek az üldöztetéseknek a fő célja a fejedelem nem ortodox alattvalói és külföldön (Lengyelországban, Erdélyben, a Habsburg és az oszmán területeken) élő hívek közötti vallási és más kapcsolatok (házassági, üzleti stb.) megszakítása volt.
(New Europe College Black Sea Link ProgramYearbook 2012-2013)
- fordította: Bige Szabolcs Csaba


Hozzászólás
Örményüldözések Moldvában az 1550-1570-es években - tanulmány Isti febr 17 : 19:09 Válasz erre
Hozzászólás: 1766

Regisztrált: júl 17 : 07:58
Ilyenkor értjük meg hogy mennyire fontos a vallás-szabadság...és a vallási türelem....


Örményüldözések Moldvában az 1550-1570-es években - tanulmány bigeszab febr 18 : 18:46 Válasz erre
Hozzászólás: 1595

Regisztrált: júl 25 : 09:13
A vallási üldöztetéseknek politikai indíttatása volt a szerző szerint...
Köszönöm az olvasást, kedves Isti!

bigeszab

Örményüldözések Moldvában az 1550-1570-es években - tanulmány Isti febr 19 : 08:35 Válasz erre
Hozzászólás: 1766

Regisztrált: júl 17 : 07:58
"Ezért volt az állam által támogatott vallási üldözés különösen agresszív 1551-1563-ban" Értettem az írást. S mindegy hogy milyen indíttatásból(((


Örményüldözések Moldvában az 1550-1570-es években - tanulmány bigeszab febr 20 : 12:34 Válasz erre
Hozzászólás: 1595

Regisztrált: júl 25 : 09:13
Köszönet az értő olvasásért!


bigeszab

Örményüldözések Moldvában az 1550-1570-es években - tanulmány Kulcsar Eva márc 03 : 08:07 Válasz erre
Hozzászólás: 3835

A fenti tanulmány erős gondolatébresztő hatással bír
a hatalom, a politika és az egyházak vonatkozásában.

A háttérben megbújó kérdés csak úgy kimondatlanul:
Ezekben a csatározásokban a hit csakis a szív mélyén lelhet oltalmat?

Kedves Szabolcs, tisztelettel gratulálok a fordítói munkához.


Kulcsár Éva

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezned. Jelentkezz be, vagy kattints ide a regisztrációhoz
Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]

Online
Vendégek: 1
Tagok: 0

Tagok: 62
legújabb: ZsóFia

Chatbox
Üzenetek írásához regisztrált tagnak kell lenned - jelentkezz be, vagy regisztráljIsti
aug 05 : 09:46
Egy verset tettem fel és a gép többszörösen másolta(( törölni meg nem tudom,(((( vagy be tudok jönni az oldalra, vagy nem(((

Kulcsar Eva
aug 03 : 19:44
Remélem, be tudtok jelentkezni, bár kissé szokatlan jelenség fogad. Ha gondok lesznek, akkor a főadminisztrátor segítségét kérjük.

Kulcsar Eva
aug 03 : 19:43
Remélem, be tudtok jelentkezni, bár kissé szokatlan jelenség fogad. Ha gondok lesznek, akkor a főadminisztrátor segítségét kérjük.

Kulcsar Eva
jún 23 : 09:36

Isti
jún 22 : 17:24
Köszönjük a lehetőséget Jánosnak, hogy mi is kb 10 éve itt írhatunk, alkothatunk! az Ő kertjében! Isti

Kulcsar Eva
jún 12 : 10:16
A "BodóKert" létrehozásának időpontja: 2009 jún 09 volt. Immár, TIZENKÉT ÉVE! Tisztelet, köszönet és szeretettel teli emlékezet BODÓ JÁNOS-nak érte.

Isti
jan 06 : 19:52
Örömmel látlak kedves Évike

Kulcsar Eva
jan 06 : 16:27
"Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet. " (Pál Korinthusbeliekhez írt I. level e 13. rész)


Isti
dec 30 : 20:03
Egy nyugodtabb kiegyensúlyozottabb új évet kívánok MINDENKINEK Isti:)

Isti
dec 24 : 09:28
Áldott ünnepet kívánok társaimnak és a kedves Olvasóknak Isti:)

nagyapó
szept 01 : 18:59
"asszem, úgy tudjuk őrizni emlékét, ha írunk sokat még Ide, tartozunk neki ezzel!"

Igen! Írni, írni, és írni!:!

Kulcsar Eva
szept 01 : 13:23
Igazak a szavaid, timetour.

timetour
aug 31 : 22:37
asszem, úgy tudjuk őrizni emlékét, ha írunk sokat még Ide, tartozunk neki ezzel!

timetour
aug 31 : 22:12
sajnálom, rég jártam erre.
de emlékét őrizzék a kertlakók, szeretném!

Isti
máj 21 : 10:55
Drága János! Köszönünk mindent,Azt is hogy itt lehettünk eme csodás kertben ,ahol gond nélkül alkothattunk, é s álmodhattuk az álmainkat ! Te fogtad össze ezt a kis de értékes kis közösséget! Álmod szép álmokat Isten kebelén!

Kulcsar Eva
máj 20 : 17:30
Tisztelettel közlöm a kedves BodóKerti tagokkal, hogy Bodó János, a web oldal megálmodója és hűséges résztvevője 2020. február 21-én elhunyt. Őrizzük meg az emlékét hozzá illő diszkrécióval, és nagy-nagy szeretettel!

Isti
ápr 10 : 08:22
Csendes, DE szép húsvéti készülődést kívánok kedves társak és kedves olvasóink!
Isti

Isti
márc 08 : 15:34
Fájdalommal telt szívvel olvasom soraidat! kedves nagyapó !Istenben reménykedve kívánok neked mielőbbi felépülést! Isti

nagyapó
márc 07 : 22:44
Rég jártam itt, és máshol - igaz barátok között - is régen.
Nagy utat jártam...
Belgyógyászattó l - urológián át - onkológiáig.
Nagy és nehéz út.:)

Kulcsar Eva
jan 04 : 16:54
Szeretetben gazdag boldog új évet kívánok minden kedves Kerti Tagnak.

Isti
jan 01 : 14:16
Köszönjük kedves Szabolcs! és viszont kívánjuk! Isti

bigeszab
jan 01 : 09:29
BOLDOG ÚJÉVET, kedves kertlakók!!heart

Isti
dec 27 : 10:53
Kedves János! Nagyon boldog névnapot kívánok a társaim nevében is!

Isti
dec 25 : 10:29
Kedves kert-társak és kedves olvasóink! Áldott ünnepet kívánok és egy új és békés évet sok szeretettel Isti

Isti
jún 10 : 12:03
Nagyon köszönjük drága Évike!
S köszönjük szeretetteljes munkáját mifelénk! Miértünk!
Áldott ünnepet mindenkinek!


Oldal létrehozási idő: 0.3030 másodperc, 0.2438 lekérdezési idő. Adatbázis lekérdezés: 50. Memória használat: 997,400b